Phụ trách chuyên môn phòng khám: Ths. Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Thị Hiếu